Spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Spoločnosť PRESCO GROUP, a.s. so sídlom Severozápadní V 520/42, 141 00, Praha 4, IČO 63985161, zapísaná na Okresnom súde v Prahe, oddiel B, vložka 12070, spracováva v rámci kúpnej zmluvy nasledujúce osobné údaje kupujúcich:

V prípade jednotlivca:

   • Meno, priezvisko;
   • E-mailovú adresu;
   • Telefónne číslo;
   • Adresu,

  v prípade spoločnosti:

    • Meno, priezvisko;
    • E-mailovú adresu;
    • Telefónne číslo;
    • IČO, DIČ, IČ DPH;
    • Adresu sídla

   v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom počas 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie dlhšie. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe

    • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, a
    • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia – ak je to nevyhnutné za účelom oprávnených záujmov správcu.
    • Spoločnosť PRESCO GROUP, a.s. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými sú
    • Poskytovateľ informačného systému: Asseco Solutions, a.s., so sídlom Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
    • Poskytovateľ marketingového softvéru: ECOMAIL.CZ, s. r. o se sídlem Praha, Na Zderaze 15, PSČ: 120 00, IČ: 02762943.
    • Poskytovateľ služby: SHOPIFY INT, se sídlem 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada.Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
    • Na e-mailovú adresu vám budú spoločnosťou PRESCO GROUP, a.s., zasielané obchodné správy, nakoľko tento postup umožňuje § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. Z., o elektronických komunikáciách, ak ich neodmietnete. Tieto správy sa môžu týkať len obdobného tovaru či služieb a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnej správe – odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom spoločnosťou PRESCO GROU, a.s.,  uchovávaná počas 3 rokov od uzatvorenia poslednej kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
    • Podľa Nariadenia máte ako kupujúci, právo:
    • požadovať od spoločnosti informáciu, aké osobné údaje spracováva,
    • vyžiadať si od spoločnosti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
    • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
    • požadovať od spoločnosti výmaz osobných údajov – výmaz spoločnosť vykoná, ak tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami spoločnosti,
    • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
    • na účinnú súdnu ochranu, ak predpokladáte, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
    • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

    Informácie o spracovaní osobných údajov pri registrácii

    1. Spoločnosť PRESCO GROUP, a.s. so sídlom Severozápadní V 520/42, 141 00, Praha 4, IČO 63985161, zapísaná na Okresnom súde v Prahe, oddiel B, vložka 12070, spracováva v rámci registrácie do tohto užívateľského účtu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje
    • meno a priezvisko;
    • e-mailovú adresu;
    • adresu.
    • E-mailovú adresu, meno a priezvisko je nutné spracovať kvôli správe vášho účtu, také spracovanie je možné na základe vášho súhlasu a je umožnené čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Footballmania, a.s. spracovávané počas vášho aktívneho používania účtu a ďalej 3 roky od realizácie posledného nákupu, najmenej však počas 3 rokov od založenia účtu. E-mailová adresa bude v prípade vyjadrenia vášho súhlasu spracovaná za účelom zasielania obchodných informácií počas 3 rokov. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu je nutné spracovať kvôli vybaveniu objednávok a ďalších plnení zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán, ak medzi vami a Footballmania, a.s. dôjde k uzatvoreniu takej zmluvy. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom počas 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie dlhšie. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe
    • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, a
    • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia – ak je nevyhnutné za účelom oprávnených záujmov správcu.
    • Na e-mailovú adresu vám budú v prípade uskutočnenia kúpy tovaru od spoločnosti PRESCO GROUP, a.s. zasielané obchodné informácie, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. Z., o elektronických komunikáciách, ak ich neodmietnete. Tieto informácie sa môžu týkať len obdobného tovaru či služieb a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnej správe – odhlásiť. E-mailová adresa bude spoločnosťou PRESCO GROUP, a.s. uchovávaná počas 3 rokov od založenia užívateľského účtu alebo 3 rokov od realizácie posledného nákupu, ak bol taký nákup vami realizovaný.
    • Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou PRESCO GROUP, a.s. teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
    • Poskytovateľ informačného systému: Asseco Solutions, a.s., so sídlom Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
    • Poskytovateľ marketingového softvéru: ECOMAIL.CZ, s. r. o se sídlem Praha, Na Zderaze 15, PSČ: 120 00, IČ: 02762943.
    • Poskytovateľ služby: SHOPIFY INT, se sídlem 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada.
    • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
    • Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
    • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie do užívateľského účtu kedykoľvek späť. Vezmite však, prosíme, na vedomie, že ak ste už od spoločnosti objednali tovar, spoločnosť môže byť naďalej vaše osobné údaje povinná či oprávnená spracovávať a že späť vzatie súhlasu bude mať za následok zmazanie užívateľského účtu,
    • požadovať od spoločnosti informáciu, aké osobné údaje spracováva,
    • vyžiadať si od spoločnosti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
    • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
    • požadovať od spoločnosti výmaz osobných údajov – výmaz spoločnosť vykoná, ak tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami spoločnosti,
    • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
    • na účinnú súdnu ochranu, ak predpokladáte, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
    • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

    Udelenie súhlasu so zasielaním newsletterov

    1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti PRESCO GROUP, a.s. so sídlom Severozápadní V 520/42, 141 00, Praha 4, IČO 63985161, zapísaná na Okresnom súde v Prahe, oddiel B, vložka 12070,, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala váš osobný údaj – e-mailovú adresu.
    2. E-mailovú adresu je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu, také spracovanie umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia a bude spracovaná za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných informácií.
    3. Súhlas udeľujete na spracovanie počas 3 rokov od prihlásenia na zasielanie, ak tento čas nepredĺžite.
    4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou PRESCO GROUP, a.s, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
    • Poskytovateľ informačného systému: Asseco Solutions, a.s., so sídlom Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
    • Poskytovateľ marketingového softvéru: ECOMAIL.CZ, s. r. o se sídlem Praha, Na Zderaze 15, PSČ: 120 00, IČ: 02762943.
    • Poskytovateľ služby: SHOPIFY INT, se sídlem 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada.
    • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
    • Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnej správe. Späť vzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných informácií.
    • Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
    • vziať súhlas kedykoľvek späť,
    • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
    • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
    • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
    • na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
    • na účinnú súdnu ochranu, ak predpokladáte, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
    • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

    Informácie o spracovaní osobných údajov za účelom odpovede prostredníctvom kontaktného formulára

    1. Spoločnosť PRESCO GROUP, a.s. so sídlom Severozápadní V 520/42, 141 00, Praha 4, IČO 63985161, zapísaná na Okresnom súde v Prahe, oddiel B, vložka 12070, spracováva v rámci kontaktného formulára v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje:
    • Meno a priezvisko;
    • E-mailovú adresu
    • Otázku

    v súlade s platnými právnymi predpismi, a to za účelom zaslania odpovede na Vami položenú otázku. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom počas 6 mesiacov od zaslania správy v kontaktnom formulári, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie komunikácie dlhšie. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

    1. Meno, priezvisko, e-mailová adresa a otázka budú spracované za účelom umožnenia komunikácie medzi Vami a spoločnosťou PRESCO GROUP, a.s.
    2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou PRESCO GROUP, a.s., teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
    • Poskytovateľ informačného systému: Asseco Solutions, a.s., so sídlom Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
    • Poskytovateľ marketingového softvéru: ECOMAIL.CZ, s. r. o se sídlem Praha, Na Zderaze 15, PSČ: 120 00, IČ: 02762943.
    • Poskytovateľ služby: SHOPIFY INT, se sídlem 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada.
    • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
    • Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
    • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
    • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
    • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – ak nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
    • na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
    • na účinnú súdnu ochranu, ak predpokladáte, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
    • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.